Alfred 4 Powerpack 4.5 (1249)

Alfred Powerpack một công cụ thông minh có thể thay thế hoàn toàn cho Spotlight mặc định trên Mac.