Bartender 4.1.49

Bartender 3 cho phép làm gọn thanh Menu bar bằng cách giấu chúng, sắp xếp lại chúng, hoặc di chuyển chúng để làm gọn thanh menu bar của bạn.