Charles Web Proxy 4.2.7 cho Mac – Java HTTP proxy and monitor

Charles Web Proxy là một web proxy mà chạy trên máy tính của bạn, bạn có thể chỉnh sửa để web browser hoặc thiết bị ngoài truy cập vào internet qua máy tính của bạn.