Delicious Retouch Panel 4.1.0 for Photoshop CC – CC 2018

Delicious Retouch Panel 4.0 là plugin mạnh mẽ với công cụ chỉnh sửa chân dung và cơ thể mạnh mẽ cho Photoshop.