Hands Off 4.4.0 – Giám sát ứng dụng và bảo vệ sự riêng tư

Hands Off là một ứng dụng để giám sát và kiểm soát việc truy cập các ứng dụng giúp thông tin của bạn luôn an toàn.