Hazel for Mac 4.2.3 – Sắp xếp và phân loại file hiệu quả

Hazel for Mac là phần mềm sắp xếp và phân loại file một cách hiệu quả, tổ chức và làm sạch các thư mục dựa trên...